Tỏa sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn nơi địa đầu Tổ quốc
06:05 27/07/2021

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng khó khăn của những gia đình chính sách, cựu chiến binh (CCB) ở Hà Giang vẫn còn hiện hữu. Để giúp các gia đình nghèo ổn định, vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hành động thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng con người Việt Nam  phát triển toàn diện
05:15 13/07/2021

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng con người. Bởi muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Tôi rất tâm đắc khi Tổng Bí thư viết: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới.

Bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội
04:50 13/07/2021

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra bản chất ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa, với cách tiếp cận mang tính biện chứng, kế thừa truyền thống nhân nghĩa, nhân văn của dân tộc Việt Nam và các giá trị phổ quát mà toàn nhân loại hướng đến là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bước đột phá trong tạo nguồn, rèn luyện cán bộ
05:25 12/07/2021

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số ở các cấp, nhất là ở cơ sở”. Đây là vấn đề còn nhiều bất cập, hạn chế tại nhiều cấp ủy, ngành, đơn vị, địa phương qua nhiều nhiệm kỳ. Từ thực tiễn đặt ra, ba năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp mang lại kết quả tích cực, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cùng vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết…  

Chăm lo phát triển con người
07:06 10/07/2021

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Ðảng ta luôn coi trọng giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo phát triển con người. Sau nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, để lại hậu quả nặng nề, Ðảng, Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực gắn phát triển kinh tế với từng bước phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Học và làm theo lời Bác Hồ dạy, thực hiện thắng lợi công tác hậu cần quân đội
06:42 09/07/2021

Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng ngay từ khi ra đời và trong quá trình xây dựng phát triển, luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục và rèn luyện. Người đã dành cho ngành Hậu cần Quân đội nhiều lời dạy quý báu. Vì lẽ đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Tổng cục Hậu cần đã được triển khai từ rất sớm với nhiều giải pháp có chiều sâu và hiệu quả.

Chủ động hơn trong nắm bắt xu hướng trẻ
06:25 04/07/2021

Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Ðoàn trên cả nước đã thể hiện khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều cơ sở, cán bộ Ðoàn cần chủ động, sáng tạo hơn nữa để công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi bắt kịp các xu hướng của giới trẻ.

Công tác tuyên vận ở cơ sở, nhìn từ Lào Cai
05:09 03/07/2021

Mô hình “Ban Tuyên vận xã, phường, thị trấn; Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” được triển khai trên toàn tỉnh Lào Cai. Theo đánh giá, quá trình triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, mô hình đã góp phần chuyển tải quyết tâm chính trị từ các cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, dân vận từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự đồng thuận xã hội, cộng đồng các dân tộc toàn tỉnh... Tuy nhiên, trong vận hành còn những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Câu chuyện nông thôn mới ở Phú An
04:59 03/07/2021

Người dân sống tại ấp 5 Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đều biết ông Lê Văn Tươi, một lão nông tri điền, chăm chỉ làm ăn. Khu đất nhà ông Tươi đang sinh sống thời chiến tranh là khu đất bị bỏ hoang hóa, dân cư thưa thớt. Nay gia đình ông canh tác trồng chuyên canh gần 2 ha chôm chôm.

Văn Yên tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống
07:00 24/06/2021

Ðể nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống, Huyện ủy Văn Yên, tỉnh Yên Bái chú trọng cụ thể hóa bằng những mục tiêu, nhiệm vụ, việc làm gắn với thực tiễn; qua đó tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bài học kinh nghiệm bước đầu của Văn Yên là tạo tư tưởng thống nhất trong toàn đảng bộ và đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân khi triển khai các chương trình, nghị quyết của Ðảng.