Nỗ lực chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ Hai, 11-10-2021, 21:23
Ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. (Ảnh: Diệp Vinh)

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thời gian qua, căn cứ nội dung Chương trình phối hợp của hai cơ quan Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai các nội dung phối hợp ở cấp huyện, cơ sở và với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Trong giai đoạn 2017-2021, hai bên cũng chú trọng phối hợp triển khai công tác giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cùng với đó, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo. Từ đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; bộ mặt nông thôn mới ở vùng dân tộc miền núi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc miền núi giảm dần; công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng được đảm bảo.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đồng bào; giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp đầy đủ, kịp thời những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc phản ánh với Đảng, chính quyền nhân dân…

Đánh giá về kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ, nhằm góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Phát biếu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với công tác dân tộc, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới, hai bên cần bám sát Văn kiện của các kỳ Đại hội của Đảng, nhất là Đại hội XIII; cần phối hợp chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau để hướng tới mục tiêu cao nhất là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hai cơ quan phải nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, trong đó cần xác định rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu…

Tại Hội nghị, các đồng chí: Lê Tiến Châu và Hầu A Lềnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025…

SONG LINH - KIỀU LINH