Kinh tế trang trại mang lại hiệu quả cao ở Hàm Yên

Thứ Tư, 01-07-2020, 01:48

Huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) hiện có 242 trang trại vườn - ao - chuồng - rừng đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tạo ra những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung của huyện, như vùng cam ở các xã: Phù Lưu, Tân Thành, Yên Thuận, thị trấn Tân Yên và chăn nuôi lợn ở hai xã Thành Long, Tân Thành.

Giá trị sản phẩm thu được từ trang trại trồng trọt bình quân từ 950 triệu đồng đến hơn một tỷ đồng/trang trại/năm, giá trị sản phẩm của các trang trại chăn nuôi bình quân đạt 1,6 tỷ đồng/trang trại/năm. Các trang trại đã góp phần giải quyết việc làm cho 500 lao động thường xuyên và 2.500 lao động thời vụ. Đây là tiền đề quan trọng để các xã của huyện Hàm Yên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 15,08% năm 2019. 


 

Hải Chung