Cấp trang phục truyền thống cho nghệ nhân DTTS

Thứ Tư, 22-09-2021, 07:00
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cấp 11 bộ trang phục truyền thống Ê Đê cho các nghệ nhân ở buôn Cuah A, xã Yang Reh, huyện Krông Bông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với chính quyền địa phương đã cấp 11 bộ trang phục truyền thống Ê Đê cho các nghệ nhân ở buôn Cuah A, xã Yang Reh, huyện Krông Bông và 10 bộ trang phục nữ truyền thống MơNông cho đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ cấp 60 bộ trang phục truyền thống và ba bộ chiêng cho các buôn đồng bào DTTS trong tỉnh. Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống nhằm động viên, khích lệ các nghệ nhân, đội chiêng bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk.

CÔNG LÝ