Tạo sức bật tiến về phía trước

Thứ Hai, 03-01-2022, 21:03

Đầu năm, nhiều thông tin tích cực từ Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh đã tạo thêm sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Dù bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong năm 2021 vẫn tăng 2,73% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng số thu ngân sách nhà nước được gần 381.532 tỷ đồng, đạt 104,56% dự toán năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu được hơn 117.666 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán; thu nội địa đạt hơn 263.823 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán năm 2021.

Chủ đề năm 2022 được thành phố xác định: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp". Thành phố đã đặt ra mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu với bảy nhóm giải pháp và 21 nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn trong năm 2022 từ 6 đến 6,5%". Đảng bộ TP Hồ Chí Minh thống nhất không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025…

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022, thành phố cần tập trung kết nối và sử dụng dữ liệu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, điều hành kinh tế-xã hội và quản trị thành phố một cách hiệu quả. Trong đó, cần bảo đảm trụ cột y tế phải là hàng đầu, trọng tâm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đẩy mạnh các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đặc biệt là huy động các nguồn lực để phát triển thành phố.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 54 của Quốc hội, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tổng kết và đề xuất cơ chế tháo gỡ các vướng mắc sau một thời gian triển khai thực hiện. Hoàn thiện đề án phân cấp, phân quyền cho TP Thủ Đức và đề án cơ chế đặc thù cho thành phố này.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung phát triển kinh tế số, chú trọng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động cũng là những nhiệm vụ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Trong công tác cải cách hành chính, thành phố tiếp tục rà soát và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục theo thẩm quyền để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phối hợp, thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa sở, ban, ngành. Các giải pháp về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, gia tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện tích hợp lên môi trường mạng, nhất là các thủ tục hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19, cũng cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa…

XUÂN PHÚ