Đơn giản nữa thủ tục hành chính

Thứ Hai, 25-04-2022, 20:44

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2022 nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

 Đồng thời, đơn giản hóa, cắt giảm chi phí, tuân thủ thủ tục hành chính; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định thủ tục hành chính; xây dựng các giải pháp, mô hình liên thông, kết hợp thủ tục hành chính để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, có năm nhóm nội dung cần được rà soát. Trước hết là rà soát, đánh giá chuẩn hóa thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các cấp; gỡ bỏ các quy trình, thủ tục không còn hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng dịch vụ công thành phố, trang thông tin điện tử của các đơn vị. Tiếp đó, rà soát, đánh giá, tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trong đó, rà soát, đánh giá lựa chọn danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với đó, rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những thủ tục không còn cần thiết, quy định không phù hợp. Đề xuất các giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, tiến hành rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính.

Kế hoạch này là hoạt động cần thiết và kịp thời nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.700 thủ tục hành chính đang áp dụng, trong đó có hơn 1.450 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; hơn 190 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; hơn 110 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Như vậy, số lượng thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá lại là rất lớn. Vì vậy, cùng với việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, cần tăng cường việc thực hiện chuyển đổi số đối với những thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ.

Mục tiêu của chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là để người dân, doanh nghiệp thấy rằng làm hồ sơ trực tuyến cũng như làm trực tiếp khi giá trị pháp lý như nhau thì ở nhà thực hiện các thủ tục hành chính sẽ tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, cần khắc phục sự phối hợp chưa chặt chẽ, chưa “đồng điệu” giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, giữa các cơ quan của thành phố với các quận, huyện, giữa các cấp và các ngành.

Ủy ban nhân dân thành phố sớm xem xét ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính; thành lập tổ công tác kiểm tra việc xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và lập các tổ công tác để giải quyết từng nhóm vấn đề, từng việc. Đồng thời, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải có danh sách vụ việc cần giải quyết hằng tháng và cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ thường xuyên…

Hà Châu