Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp tục đưa chủ trương của Đảng về công tác tổ chức-cán bộ vào cuộc sống hiệu quả hơn

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý việc tiếp tục triển khai, đưa các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng về công tác tổ chức-cán bộ đã ban hành trong năm 2021 vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Và để thực hiện hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới cách thức triển khai công tác phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn.