Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM

NDO -

NDĐT - Căn cứ công văn số 6135/UBCK-PTTT ngày 28-9-2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu VNM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM.

Cụ thể:

Bên chuyển quyền sở hữu: RED RIVER HOLDING

Bên nhận chuyển quyền sở hữu: GENESIS SMALLER COMPANIES SICAV

Số lượng cố phiếu được chuyển nhượng: 1.500.000 cổ phiếu

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 30-9-2015.