Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Thứ Năm, 18-11-2021, 16:30
Bức ảnh "Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn" của NSNA Lâm Hồng Long.

75 năm trước, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ đang đối phó thù trong, giặc ngoài, Đảng ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Và trong những ngày này, khi cả đất nước gồng mình chống đại dịch Covid-19, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba sẽ được tổ chức, ngày 24/11/2021.

Tổ chức chuyên đề: Ngô Phương Thảo và Lưu Hương Giang