Chính quyền 4.0 & Niềm tin số

Thứ Bảy, 09-10-2021, 15:20

LTS - Đại dịch Covid-19, ở một khía cạnh, lại là động lực của tiến trình chuyển đổi số. Nhưng muốn xây dựng chính quyền 4.0 một cách thực chất, đòi hỏi phải tạo dựng niềm tin số cho người dân, doanh nghiệp.

Đổi tên, kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, trước đó là phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030… cho thấy quyết tâm kiến tạo không gian phát triển nền kinh tế số và xã hội số.