Nhiều mã giao dịch chứng khoán được cấp trong tuần qua

Thứ Sáu, 10-07-2020, 15:22
Ảnh minh họa.

Ngày 10-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho Kho bạc Nhà nước và các công ty cổ phần.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2020/GCNTP-VSD ngày 9-7-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9-7-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 91/2020

Mã chứng khoán: TD2030015

Mã ISIN: VNTD20300156

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 105.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 10.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-7-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2020/GCNTP-VSD ngày 9-7-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9-7-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 92/2020

Mã chứng khoán: TD2035024

Mã ISIN: VNTD20350243

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 60.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 6.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-7-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 101/2020/GCNCW-VSD ngày 8-7-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CMWG01MBS20CE

Mã chứng quyền: CMWG2009

Mã ISIN: VN0CMWG20093

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 4 tháng

Ngày đáo hạn: 23-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1

Giá thực hiện: 82.000 đồng

Giá phát hành: 1.600 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 4.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 6.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-7-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMWG2009 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 102/2020/GCNCW-VSD ngày 8-7-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CFPT01MBS20CE

Mã chứng quyền: CFPT2007

Mã ISIN: VN0CFPT20078

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 4 tháng

Ngày đáo hạn: 23-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 43.500 đồng

Giá phát hành: 1.690 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 5.070.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-7-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT2007 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 103/2020/GCNCW-VSD ngày 8-7-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CREE01MBS20CE

Mã chứng quyền: CREE2004

Mã ISIN: VN0CREE20046

Mã chứng khoán cơ sở: REE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Cơ điện lạnh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 4 tháng

Ngày đáo hạn: 23-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 3: 1

Giá thực hiện: 29.500 đồng

Giá phát hành: 1.570 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.355.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-7-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CREE2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 104/2020/GCNCW-VSD ngày 8-7-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CHDB01MBS20CE

Mã chứng quyền: CHDB2006

Mã ISIN: VN0CHDB20060

Mã chứng khoán cơ sở: HDB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 8-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 24.700 đồng

Giá phát hành: 2.180 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.360.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-7-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHDB2006 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Ngày 8-7-2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) số 08/GCNTVBT-2 cho KIS như sau:

1. Tên tổ chức:  Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

2. Trụ sở chính:  Tầng 3, Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3. Loại hình thành viên:  Thành viên bù trừ  trực tiếp

4. Người đại diện theo pháp luật:  Ông Park Won Sang - Tổng Giám đốc

5. Vốn điều lệ:  1.897.011.000.000 đồng

(Một nghìn tám trăm chín mươi bảy tỷ không trăm mười một triệu đồng

6. Điện thoại:  028 39148585 

7. Fax: 028 38216898 

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ. thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 16/GCN-UBCK ngày 16-3-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 8-7-2020, thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ:  2.596.316.050.000 đồng (Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 35/GPĐC-UBCK ngày 30-6-2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

NGỌC ANH