Chuyển quyền và cấp mã giao dịch cho các công ty cổ phần

Thứ Bảy, 28-12-2019, 11:27

NDĐT - Ngày 28-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT, MBB và cấp mã giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần.

Cấp mã HNE cho Công ty cổ phần Hanel

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 68/2019/GCNCP-VSD ngày 27-12-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Hanel, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hanel

Trụ sở chính: Số 2, phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)38522102/38524555

Fax: (84-24)38525770

Vốn điều lệ: 1.926.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hanel

Mã chứng khoán: HNE

Mã ISIN: VN000000HNE4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 192.600.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.926.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30-12-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Hanel đăng ký giao dịch cổ phiếu HNE trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HNE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã IPH cho Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu thống kê

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2019/GCNCP-VSD ngày 27-12-2019 cho Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu thống kê như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Tên tiếng Anh: Statistical Printing and Forming Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3775 1597

Fax: 0274 3755 040

Vốn điều lệ: 2.054.950.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

- Mã chứng khoán: IPH

- Mã ISIN: VN000000IPH0

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 205.495 cổ phiếu (Hai trăm linh lăm nghìn bốn trăm chín mươi lăm cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 38.431 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 167.064 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 2.054.950.000 đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 384.310.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 1.670.640.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu IPH phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 30-12-2019.

Chuyển quyền sở hữu 5,3 triệu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 7600/UBCK-PTTT ngày 20-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Amersham Industries Limited

VOF Investment Limited

2.000.000

Tổng

2.000.000


Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-12-2019.

* Căn cứ công văn số 7397/UBCK-PTTT ngày 10-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Cam VietNam Mother Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Inc - Frontier Emerging Markets Portfolio

300.000

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

Galaxy Fund

700.000

Tổng

1.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-12-2019.

* Căn cứ công văn số 7598/UBCK-PTTT ngày 20-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Truck Capital Master Fund, LTD

VOF Investment Limited

1.800.000

Tổng


1.800.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-12-2019.

* Căn cứ công văn số 7599/UBCK-PTTT ngày 20-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)-BAMBOO

134.543

2

BAMBOO ASIA FUND, LP

60.606

3

APSLEY FUND ICAV - THE OPTIMA LLOYD GEORGE ASIA FUND

115.682

4

LLOYD GEORGE INDIAN OCEAN MASTER FUND

189.169

Tổng

500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-12-2019.

Chuyển quyền sở hữu 6 triệu cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 7584/UBCK-PTTT ngày 19-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1



BALESTRAND
LIMITED

BORDIER & CIE (SINGAPORE)
LTD





MBB

262.900

2

MEKONG PORTFOLIO
INVESTMENTS LIMITED

437.100

3

KT ZMICO SECURITIES
COMPANY LIMITED

500.000

4

NTASIAN EMERGING
LEADERS MASTER FUND

2.800.000

5

WAREHAM GROUP
LIMITED

NTASIAN EMERGING
LEADERS MASTER FUND

2.000.000

Tổng

6.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-12-2019.

H.T