Vi phạm quy định, hai nhà đầu tư bị phạt 195 triệu đồng

Thứ Năm, 02-12-2021, 13:43
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết xử phạt hành chính đối với hai nhà đầu tư là ông Phạm Ngọc Quân và Công ty cổ phần Vật tư-TKV, tổng số tiền 195 triệu đồng, do các vi phạm: không đăng ký chào mua công khai, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, ông Phạm Ngọc Quân (địa chỉ tại P306 E9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 809/QĐ-XPVPHC, số tiền 125 triệu đồng, vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua 8.642.000 cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (mã cổ phiếu: HBS), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cổ phiếu lên 8.642.000 cổ phiếu (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26,19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định).

Đến ngày 25/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cổ phiếu HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 8.000.010 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 24,24%).

* Công ty cổ phần Vật tư-TKV (địa chỉ tại tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 399/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vật tư -TKV công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau: Thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so báo cáo cùng kỳ năm 2018; thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; BCTC quý 1/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 4/5/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 4/5/2020; từ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa - ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/11/2020, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiền - Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 1/11/2020, bổ nhiệm ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư-TKV từ ngày 1/11/2020 theo Nghị quyết số 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020; Nghị quyết HĐQT số 04/2021 về việc thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bổ nhiệm ông Hoàng Kiên, phụ trách quản lý công ty; thông tin về việc tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTC quý IV/2019; BCTC quý II, III, IV/2020; BCTC quý I/2021;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: BCTC quý I, III/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 4/5/2020.

LÊ MINH