Nhiều vi phạm, CTCP Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng

Thứ Tư, 18-11-2020, 19:15
(Ảnh minh họa)

Ngày 18-11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo, đã xử phạt hành chính CTCP Gia Lai CTC, tổng số tiền 170 triệu đồng, do các vi phạm: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật; Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông...

Theo đó, ngày 16-11, UBCKNN ban hành Quyết định số 308/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Gia Lai CTC (Công ty), số tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với một số thông tin định kỳ, bất thường theo quy định pháp luật.

Đồng thời, với vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty bị phạt  85 triệu đồng.

Công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019 ngày 17-6-2019 trong khi danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 5-6-2019 là chưa bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.

Tổng số tiền TCP Gia Lai CTC bị phạt là 170 triệu đồng.

Bên cạnh đó, CTCP Gia Lai CTC còn bị phạt cảnh cáo với các vi phạm: Không ban hành quy chế về công bố thông tin (CBTT); Không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

THIÊN HƯƠNG