Một doanh nghiệp bị phạt 145 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch, sai hạn

Thứ Sáu, 21-01-2022, 17:30
(Ảnh minh họa)

Ngày 21/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES, tổng số tiền 145 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES (địa chỉ trụ sở chính tại Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin sai lệch đối với số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, được công bố thông tin ngày 29/2/2020, cụ thể: số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/2/2020 của các hạng mục: tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, chi phí trả trước ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguyên giá tài sản cố định hữu hình, hao mòn lũy kế, chi phí trả trước dài hạn, nợ phải trả, nợ ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, phải trả ngắn hạn khác, nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này; số liệu trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/02/2020 của các hạng mục: dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.

Đồng thời, trong 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC, Công ty buộc phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp cải chính thông tin, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Tiếp đó, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Theo đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 (riêng và hợp nhất).

Tổng số tiền Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES phải chịu phạt là 145 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG