Báo cáo sai hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

Thứ Tư, 27-04-2022, 16:15
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều tài liệu: báo cáo thường niên, nghị quyết hội đồng quản trị, báo cáo tài chính...

Theo đó, Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (trụ sở chính tại 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) bị phạt hành chính theo Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do hành vi vi phạm: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương chưa công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 về chốt danh sách trả cổ tức, Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo quản trị công ty năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Thông báo quyết định của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả năm 2012-2013, Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhơn Trạch, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 3/5/2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thôi chức vụ, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 10/1/2019, Nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ tạm thời Giám đốc tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng ngày 7/11/2018, Báo cáo thường niên năm 2017, Quyết định của HĐQT về gia hạn Quyền Kế toán trưởng ngày 15/3/2018;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS các tài liệu sau: BCTC quý I, II, III, IV/2020 và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 4/2020 so cùng kỳ, BCTC quý I, II, IV/2019, Báo cáo quản trị công ty năm 2019, BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét, BCTC quý III, IV/2018, BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, BCTC quý I, II/2020, Nghị quyết HĐQT ngày 7/7/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019.

THIÊN HƯƠNG