Tổng quan

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng ; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, dành mối quan tâm đặc biệt. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, Đảng ta luôn nhấn mạnh “xây dựng Đảng là then chốt”. Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ này.

Trọng tâm

Yêu cầu của sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo Chi tiết

Số liệu thống kê

1927 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”
10/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
3/2/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
4 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII và XIII đều bàn bạc và ban hành các Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
1/2/2013 Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban
2.209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, bị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ Đại hội XII
29 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật do tham nhũng

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hoàng Thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
CUỘC CHIẾN VỚI THIÊN TAI
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
back to top