Đồng bào dân tộc H’Mông ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) hiến đất ruộng để mở đường giao thông, xây dựng nông thôn mới.

Học Bác, mang ấm no đến đồng bào dân tộc

Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Đồng chí Phương Thị Thanh. (Ảnh: baobackan.com.vn)

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Qua nghiên cứu bài viết quan trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất tâm đắc với bài viết tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ của đồng chí Tổng Bí thư.

Cái nhìn toàn diện về vị thế và tiềm lực phát triển của đất nước

Trong những ngày qua, rất nhiều những người dân quê tôi quan tâm, theo dõi những ý kiến của các tầng lớp nhân dân tâm huyết với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Có thể nói, đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa khí thế mới của toàn Ðảng, toàn dân ta trước một giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Chung sức, đồng lòng cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Đọc bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể thấy rất rõ cái tâm, cái tầm của đồng chí. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa ra những nội dung hết sức cụ thể, chi tiết, làm đường hướng để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực xây dựng, quyết tâm đạt mục tiêu: "Ðến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Ðến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Ðến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Phát huy lợi thế, đầu tư phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

Bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra nhiều vấn đề căn cốt, nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực, sinh động, có tính thực tiễn cao được đúc rút từ nhiệm kỳ trước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta hôm nay. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cho tỉnh An Giang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nơi địa bàn biên giới

Tôi là một cán bộ người dân tộc H’Mông, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa đầu biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đọc bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi thật sự xúc động. Tôi tâm đắc với phân tích của đồng chí về “Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Không ngừng quan tâm, coi trọng an sinh xã hội

Trong phần phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII, bên cạnh những giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiệm vụ an sinh xã hội. Đó là, cần bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Đây chính là một đặc tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế

Trong quá trình hoàn thiện các văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Hải Dương đã nghiên cứu sâu, kỹ Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là bài viết trên Báo Nhân Dân “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Với tầm tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định và chỉ ra tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Khắc phục sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

Vừa qua, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. 

Nêu gương - nhiệm vụ quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Đọc, nghiên cứu kỹ bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” sẽ thấy trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa khái quát những thành tựu quan trọng, vừa đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển rất cụ thể và sâu sắc. 

Thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Ðảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ (KHCN) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KHCN phát triển.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển nhanh, bền vững

Khái quát mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Ðại hội XIII của Ðảng đề ra, trong bài viết thứ ba về "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mục tiêu đó là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những đánh giá, nhận định sâu sắc, khách quan, từ đó rút ra những bài học, đề ra các giải pháp, phương hướng quan trọng cho sự phát triển đất nước trong những năm tới.

Tiếp tục phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Ðại hội XIII của Ðảng, tạo nguồn sinh khí phấn khởi, tiếp thêm động lực, niềm tin, khí thế thi đua trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút, bổ sung qua nhiều nhiệm kỳ, tiếp tục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", đó là, trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, luôn xác định "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Nêu cao sự đoàn kết, nhất trí tại các đại hội Ðảng

Trong thời gian các Ðảng bộ trực thuộc Trung ương đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập một nội dung hết sức quan trọng, đó là đoàn kết, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ðại hội Ðảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Ðảng ta và của nhân dân ta. Ðại hội sẽ làm cho Ðảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".

Đại hội là một dịp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố, bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được dư luận đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao. Bài viết không chỉ nêu rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đại hội mà còn thể hiện tầm nhìn và niềm tin vững chắc vào tương lai của đất nước trên hành trình đổi mới. Dù đề cập vấn đề gì, toàn bộ bài viết đều toát lên tinh thần, đại hội là dịp tăng cường xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khơi dậy động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước

Tôi rất tâm đắc với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài viết đã đánh giá, nhìn lại kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII, đề cập phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo, khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển, đi lên của cả dân tộc với những mục tiêu cụ thể cho dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), 100 năm thành lập nước (năm 2045), góp phần tăng cường thống nhất nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân.

Kiên trì mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, con người

Bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như được đúc rút từ nhiều nhiệm kỳ trước. Theo tôi, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu từ những thành quả đạt được trong thời gian qua, cũng là kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển mới của nước ta mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết đó là: “…triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phải hết sức chú trọng tính đồng bộ, toàn diện…; vừa xây dựng đồng bộ thể chế phát triển để thực hiện các mục tiêu lâu dài, cơ bản và bền vững của đất nước theo hướng bảo đảm hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người…”.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đọc kỹ bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới đăng trên Báo Nhân Dân mới đây của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi rất tâm đắc với tinh thần kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, chúng ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành. 

Công tác tư tưởng phải được triển khai toàn diện, thường xuyên, đi vào chiều sâu

Đọc bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi rất tâm đắc nhiều nội dung. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh rằng, những thành tựu 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bài viết thể hiện sự tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta. Tiêu đề bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” như một lời nhắn nhủ các tổ chức đảng về trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Khi ý Đảng, lòng Dân hòa quyện cùng mong muốn, khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rạng rỡ của đất nước và toàn dân tộc thì nhất định sẽ thực hiện được mọi mục tiêu đề ra.

Xử lý nghiêm tiêu cực trong việc quản lý đất đai, tài sản công

Mấy ngày qua, tôi đã đọc rất kỹ bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong bài viết đó, tôi đặc biệt tâm đắc vấn đề mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đề cập: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”. Một trong những mục tiêu cụ thể thời gian tới là “khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công”.

Tập trung thực hiện giải pháp đột phá về kinh tế

Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới dấu mốc quan trọng của đất nước ta: "Ðến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp"; "Ðến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao"; "Ðến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao".