Ông Phạm Văn Hùng khẳng định, chủ đề của Đại hội công bố tại Phiên khai mạc đáp ứng lòng mong mỏi không chỉ của cán bộ, đảng viên cả nước mà cả của kiều bào ở nước ngoài.

Kiều bào Lào gửi trọn niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phấn khởi, tự hào và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những ý kiến của kiều bào tại Lào. Theo dõi Phiên khai mạc Đại hội với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, kiều bào tại Lào tin tưởng, rất nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết sẽ được đưa ra xem xét và thông qua tại Đại hội.

Phòng, chống thiên tai gắn với bảo vệ môi trường

Phòng, chống thiên tai gắn với bảo vệ môi trường

Những ngày này, cùng với đồng bào cả nước, người dân Quảng Bình hướng về Ðại hội XIII của Ðảng với niềm tin tưởng, phấn khởi vì những thành tựu của đất nước trong năm qua. Trong đó, có nhiều điểm sáng, đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt của Ðảng, Chính phủ và nhân dân ta trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cũng như các đợt bão lũ, hạn hán, thiên tai… đã góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế đất nước, được các nước trong khu vực và thế giới đánh giá cao.

Khẳng định vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Khẳng định vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Những ngày này, cùng với đồng bào cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) hướng về Ðại hội XIII của Ðảng với niềm tin tưởng và những kỳ vọng. Việc Ðảng ta tổ chức công bố các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có NVNONN, thể hiện Ðảng và Nhà nước Việt Nam thật sự coi NVNONN là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý

Ba đột phá chiến lược do Ðại hội lần thứ XI, XII của Ðảng xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài và được cụ thể hóa phù hợp từng giai đoạn phát triển. Theo dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, nội dung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được cụ thể hơn trong giai đoạn 5 năm tới là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo…

Kiều bào Lào góp ý vào dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng lần thứ XIII.

Vững tin với sự lãnh đạo của Ðảng

Luôn hướng về đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, kiều bào tại Lào tin tưởng Ðại hội thành công tốt đẹp.

Bác Đào Trọng Lý, kiều bào người Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt thêm nhiều thành công

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25-1 tới 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện quan trọng này không chỉ nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong nước mà còn cả từ các kiều bào, người dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Nhân Dân điện tử xin giới thiệu một số nhận xét của kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan về những thành tựu của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng đối với Đại hội.

Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh, những nhận định, quan điểm về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được khẳng định trong Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Tôn giáo là nguồn lực để phát triển xã hội; tín ngưỡng, tôn giáo có vai trò trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nên Ðảng, Nhà nước luôn đề cao những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt hợp pháp, gắn bó với dân tộc; kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân

Trước thềm Ðại hội, tôi xin được gửi ý kiến tâm huyết về mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân luôn gắn bó máu thịt, khăng khít. Qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao, đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Phát triển văn hóa cần đi vào chiều sâu

Phát triển văn hóa cần đi vào chiều sâu

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xem trọng và đề cao vai trò, vị trí của văn hóa, thể thao. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành ba Nghị quyết quan trọng để lãnh đạo phát triển văn hóa, thể thao là: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng theo yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Tăng cường trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát

Tăng cường trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách, quy định nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước, nhất là đối với người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát mang lại nhiều kết quả trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư công, cải cách hành chính, các chương trình an sinh xã hội,... Nhưng công tác giám sát, kiểm tra ở một số nơi còn lúng túng, thậm chí nặng tính hình thức; giám sát, kiểm tra, kiểm toán chưa thật sự mang lại kết quả như mong muốn.

Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trẻ ở địa bàn khó khăn

Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trẻ ở địa bàn khó khăn

Xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn là vấn đề được Đảng quan tâm, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua nhiều nhiệm kỳ, tình trạng thôn, bản chưa có tổ chức đảng, đảng viên đã cơ bản được khắc phục. Vai trò của các đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Ðổi mới nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác

Ðổi mới nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác

Những năm qua, cùng với cả nước, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, hoạt động này ngày càng hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Ðể mỹ thuật Việt Nam phát triển xứng tầm thời đại

Ðể mỹ thuật Việt Nam phát triển xứng tầm thời đại

Là một hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, tôi nhất trí cao với chủ trương của Ðảng, Nhà nước về xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.