Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa đấu tranh thống nhất nước nhà

Đại hội lần thứ III của Đảng diễn ra từ ngày 5 đến 10-9-1960 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng khai mạc Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn đọc; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng do đồng chí Lê Đức Thọ đọc; Báo cáo phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch năm năm lần thứ nhất do đồng chí Nguyễn Duy Trinh đọc và nhiều tham luận khác.

Củng cố và phát triển Đảng, chống chiến tranh đế quốc

Ngay sau khi thành lập, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân đứng lên đấu tranh, khởi đầu bằng cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh. Vững tin vào Ðảng, quần chúng cách mạng vùng lên trừng trị cường hào, phản động, thành lập chính quyền cách mạng tại một số địa phương theo hình thức Xô-viết, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội.