Tạo xung lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Bảy, 25-09-2021, 04:54
Người Việt Nam tại Campuchia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Ðối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Ðảng yêu cầu công tác phải được triển khai "toàn diện và mạnh mẽ" để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Trong bối cảnh mới của thế giới, trong nước và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới (Kết luận 12) nhằm góp phần đưa công tác NVNONN đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Kết luận 12 khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Ðảng và Nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN có quan hệ gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc và là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân, bao gồm cả trí lực và vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận mang ý nghĩa quan trọng

Ðể góp phần thực hiện toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN trong tình hình mới, Kết luận 12 cụ thể hóa các chủ trương, đường lối Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN (Nghị quyết 36) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36 (Chỉ thị 45). Trong đó, tập trung hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển ổn định và hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, khơi dậy hơn nữa niềm tự hào, tự tôn dân tộc, duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện để bà con có những đóng góp hiệu quả, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Kết luận 12 cũng tiếp tục thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho NVNONN, đáp ứng các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của kiều bào nhằm tạo ra động lực khích lệ bà con nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi.

Thu hút nguồn lực kiều bào trong tình hình mới

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45, Kết luận 12 đề ra một số yêu cầu, đòi hỏi mới với công tác hỗ trợ, thu hút nguồn lực kiều bào và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, trong đó khẳng định, công tác về NVNONN cần thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN. Ðảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào ta ở nước ngoài. Ðây là lần đầu một văn bản của Bộ Chính trị chỉ rõ và đặt ra yêu cầu cụ thể với công tác về NVNONN, đó là chăm lo cho kiều bào và cách thức thực hiện phải đủ tận tâm, tận lực để bà con cảm nhận và hiểu được tình cảm, trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc cũng đặc biệt được quan tâm. Ðại đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng, là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong công tác về NVNONN. Bên cạnh việc "nâng cao nhận thức", Bộ Chính trị yêu cầu phải tăng cường "ý thức trách nhiệm" bởi có ý thức trách nhiệm thì nhận thức mới được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra kết quả cao. Nâng cao ý thức trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đặt ra với các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước mà còn với cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Có như thế mới tạo ra xung lực lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Kết luận 12 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Trước yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, Bộ Chính trị tiếp tục chú trọng và lần đầu đưa nội dung "triển khai các biện pháp tổng thể" vào Kết luận 12 nhằm tạo ra hiệu quả đồng bộ và toàn diện hơn trong công tác về NVNONN. Mục tiêu đặt ra là giúp bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường hơn nữa việc dạy và học Tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Trước yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Kết luận 12 yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN; đồng thời, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, doanh nhân NVNONN.

Ngoài ra, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại hướng tới NVNONN cũng cần được chú trọng. Trong đó, đổi mới tư duy là quan trọng nhất. Về nội dung, cần chú trọng đưa đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước tới bà con, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật; ngoài ra, phải đưa trúng và đúng những vấn đề mà kiều bào quan tâm, trăn trở. Về phương thức, cách làm cũng cần đổi mới để nhanh, đa dạng và hiệu quả hơn, trong đó phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng, để kiều bào sử dụng chính ngòi bút của mình, đưa ra những phản ánh khách quan về tình hình đất nước.

Sau Kết luận 12, nhằm triển khai các chủ trương, đường lối mà Bộ Chính trị đề ra, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động về công tác NVNONN giai đoạn 2021 - 2026, trong đó có các nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành và địa phương. Trong thời gian tới, với sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị cùng đồng bào ta ở trong và ngoài nước, công tác về NVNONN sẽ được triển khai toàn diện, mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả thực chất hơn nữa.

PHẠM QUANG HIỆU,
Thứ trưởng Ngoại giao,
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài