Sắp xếp, đổi mới căn bản các nông, lâm trường quốc doanh

Thứ Tư, 21-10-2015, 19:06

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, phần Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Dự thảo nêu: “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty và các nông, lâm trường quốc doanh”.

Thời gian qua, mặc dù các nông, lâm trường quốc doanh đã được chuyển đổi từ những tổ chức kinh tế nhà nước sang các công ty nông, lâm nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhưng thực chất mới được thực hiện trên danh nghĩa, nghĩa là mới thực hiện đổi tên, chưa có sự thay đổi căn bản về cơ chế quản lý và quản trị doanh nghiệp. Các công ty nông, lâm nghiệp chưa chuyển hẳn sang sản xuất và chưa thật sự hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường; chưa tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Luật Doanh nghiệp. Một số công ty nông, lâm nghiệp tuy đã chuyển sang kinh doanh nhưng vẫn làm nhiệm vụ công ích, chưa có phương án hoạt động rõ ràng theo loại hình doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích. Nhiều công ty nông, lâm nghiệp chưa tạo được cơ chế quản lý mới và chưa có hình thức tổ chức phù hợp để ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học vào sản xuất… Bởi vậy, theo tôi, cần có sự thay đổi thật sự về chất, và kiến nghị thêm cụm từ “căn bản” vào ý trên, thành: “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới căn bản, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty và các nông, lâm trường quốc doanh”.

Quốc Yên (Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang)