Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển văn hóa

LTS - Sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế-xã hội đã và đang tác động tới sự đổi thay về văn hóa nói chung, nhận thức về văn hóa cộng đồng, văn hóa sắc tộc nói riêng của từng cá nhân. Lựa chọn hướng cân bằng giữa nâng cao đời sống vật chất và giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa cốt lõi của cộng đồng và cá nhân luôn là câu hỏi khó, song, cũng luôn có những trả lời thích hợp và tiến bộ.

Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển văn hóa