Các ngành đào tạo tiến sĩ không bảo đảm chất lượng phải tự dừng tuyển sinh từ 6-2016

NDO -

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ khẩn trương rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo tiến sĩ, tự dừng tuyển sinh từ tháng 6-2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong thời gian tới Bộ sẽ kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước.

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016, ngày 20-5, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản, yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo tiến sĩ (số lượng và chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện, học liệu; danh mục các hướng nghiên cứu, quy mô đào tạo…). Các cơ sở đào tạo tự dừng tuyển sinh từ tháng 6-2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải thực hiện đúng quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành; Rà soát hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ; Tăng cường công khai minh bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng; Công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định.

Các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải chú trọng phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án, bảo đảm và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định, đồng thời có lộ trình tiếp cận các chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Ngoài ra, các cơ sở cần tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, bảo đảm thời gian nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ.

Bộ GD-ĐT cho biết đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo tiến sĩ theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước.