Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong hai ngày 27 và 30-5, Đảng ủy Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới hơn 1.300 đảng viên của 27 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tại ba khu vực: miền bắc, miền trung và miền nam.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên giới thiệu, phân tích, trao đổi các nội dung học viên nêu về những nội dung cốt lõi, cơ bản, điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp,… Hội nghị thống nhất Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với một số nhiệm vụ, giải pháp chính là, đổi mới việc học tập nghị quyết, chú trọng học tập tại chi bộ, phát huy tinh thần tự nghiên cứu; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng. Các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật công tác,… Mục tiêu của Đảng bộ là thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của T.Ư Đảng; tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; thực hiện tốt chức năng trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo. Kết thúc lớp học, 100% số đảng viên trong Đảng bộ viết thu hoạch, nêu rõ nhận thức cá nhân, kiến nghị giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình công tác.

* Ngày 30-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư Khai mạc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành T.Ư; lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách văn hóa, văn nghệ; trưởng phòng văn hóa, văn nghệ của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; các hội văn học, nghệ thuật cùng đại diện văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Trong hai ngày 30 và 31-5, hội nghị được nghe các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu tập trung thảo luận nội dung đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực văn học, nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ để lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ thống nhất cao về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

* Ngày 30-5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực các quận ủy, huyện ủy trực thuộc về nội dung: “Các giải pháp đổi mới phương thức học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng”.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ: Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy các địa phương, đơn vị phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghị quyết của Đảng. Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề trọng tâm của cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm các nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn thông qua những việc làm cụ thể…