Biểu dương chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc


* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến

Sáng 17-10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện một số bộ, ban, ngành cùng 260 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10.000 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn toàn quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự hội nghị
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có truyền thống vô cùng vẻ vang, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã không ngừng phát triển lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, đánh đổ ách thống trị thực dân, phong kiến, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào. Trong 30 năm đổi, MTTQ Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm, đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc vận động của Mặt trận triển khai cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở... Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn nhiều khó khăn, song vẫn tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước, nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng. Với vai trò và uy tín của mình, các vị Chủ tịch Mặt trận ở các xã, phường, thị trấn, lắng nghe ý kiến nhân dân, đã đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở, như: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy dân chủ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu; phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chủ trì phối hợp các lực lượng xã hội tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Các cấp ủy đảng cần làm tốt vai trò lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị và phát động thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam có nhiều chức năng, nhiệm vụ, song tựu chung lại, có ba nhiệm vụ xuyên suốt, hết sức quan trọng: Một là, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên lòng yêu nước và đường lối phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hai là, chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước; Ba là, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư việc nâng cao vị thế và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam cấp xã và ban công tác mặt trận ở địa bàn khu dân cư, trong đó đội ngũ chủ tịch ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trong cả nước có vai trò hết sức quan trọng. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, tập trung tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới sát với thực tiễn địa phương, cơ sở, thậm chí sát với từng khu dân cư, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước.

Tại hội nghị, 197 chủ tịch ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn đã được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.