Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ Năm, 19-05-2022, 18:17
Lao động tại Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Khánh Trình).

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Hằng năm, cơ quan này tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các địa phương và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các quy định có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Được biết, đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội ở nước ta đạt hơn 16,5 triệu người, tăng 2,1% so với năm 2020, đạt 33,75% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục tăng trưởng mạnh, là một trong những điểm sáng chính sách. Trong năm 2021, có hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,94% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,94% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).

NGÂN ANH