Đẩy nhanh xác nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 20-06-2022, 16:06
Lao động ở Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, khu công nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Khánh Trình).

Đến ngày 15/6, TP Hồ Chí Minh xác nhận hơn 10,3 nghìn đơn vị, với gần 218 nghìn lao động đề nghị được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, cần đôn đốc đơn vị nộp và xác nhận hồ sơ đúng thời gian quy định, nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 3165/BHXH-QLT hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (sau đây gọi tắt là Quyết định số 08).

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 2333/TB-BHXH ngày 6/5/2022 ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ xác nhận danh sách người lao động đang tham gia trong doanh nghiệp, quay trở lại thị trường lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo cơ chế một cửa. Trong đó, quy định người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ Mẫu số 02, Mẫu số 03 qua hình thức giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận cán bộ thu kiểm tra, xác nhận, ký, đóng dấu sau đó đính kèm file gửi về cho đơn vị. Tuy nhiên, khi đơn vị in ra gửi cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện thì dấu của cơ quan bảo hiểm xã hội có màu đen.

Ngày 14/6, Bảo hiểm xã hội Thành phố nhận được Công văn số 20288/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, có nêu vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ Mẫu số 02, Mẫu số 03 là bản photocopy có dấu đen sẽ khó khăn trong việc thanh tra kiểm toán, quyết toán. Do đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị Mẫu số 02, Mẫu số 03 do cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận phải là bản chính, có đóng dấu mộc đỏ.

Để bảo đảm việc chi tiền cho người lao động đúng quy trình, quy định mà vẫn bảo đảm hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm toán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị Trưởng phòng Quản lý thu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện thực hiện một số việc sau.

Khi tiếp nhận hồ sơ điện tử hoặc dịch vụ công ngoài quy trình đang thực hiện, cán bộ thu in thêm 1 bản đóng dấu đỏ của cơ quan bảo hiểm xã hội gửi về địa chỉ của đơn vị. Đồng thời, thông báo cho đơn vị ký tên và đóng dấu đỏ vào phần của của đơn vị để nộp cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Theo hướng dẫn của Quyết định số 08 về thời hạn nộp Mẫu số 03: “Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định này”, không quy định số lần nộp, không quy định phải gửi danh sách người lao động của tháng liền kề. Do đó, đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện thông báo cho đơn vị được biết, đôn đốc đơn vị khẩn trương nộp Mẫu số 03 trước ngày 15 hằng tháng (kể cả danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tháng 4/2022).

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Đến ngày 15/6/2022, toàn Thành phố xác nhận được 10.313 đơn vị với 217.791 lao động đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, việc xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 rất chậm so với tiến độ. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 tháng nữa là phải hoàn thành việc xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03.

Để kịp tiến độ xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 theo đúng quy định tại Quyết định số 08, đề nghị Trưởng phòng Quản lý thu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện chỉ đạo cán bộ thu đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ, xác nhận hồ sơ đúng thời gian quy định (2 ngày làm việc), không để tồn hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Thành phố (phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn.

Lao động và việc làm
HÀ DUNG