Hỏi & Đáp

Thứ Ba, 19-10-2021, 15:22

Bạn đọc: 

Xin hỏi Thời Nay, người lao động, viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan nhà nước có được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19 không? (Văn Tú, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Thời Nay:

Tại khoản 1, Điều 1, Quyết định 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định, một trong các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 (về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp), là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

- Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Theo quy định trên có thể thấy những viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ không thuộc đối tượng để nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ này.

Tuy nhiên, theo Điều 9 Nghị định 60/2021 thì đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành nhiều loại khác nhau. Cụ thể: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Do đó, ngoại trừ viên chức, người lao động đang làm cho đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ra thì viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021.

.