Vì một xã hội văn hóa

HOÀNG HOA
Thứ Hai, 29-11-2021, 10:59

Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn, quan trọng tiêu biểu trong năm 2021 mà còn là sự kiện chính trị-xã hội nhiều ý nghĩa, có tác động lâu dài trong cuộc sống.

Hội nghị đã diễn ra trong tình hình Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với giai đoạn bình thường mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các lực lượng quân, dân, y, các ngành nghề, địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả dịch Covid-19; tích cực triển khai các giải pháp phục hồi, ổn định, phát triển kinh tế-xã hội. 

Rộng hơn, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thử thách lớn lao của những biến động trên nhiều lĩnh vực. Thực tế đó đòi hỏi sự củng cố, phát huy mạnh mẽ các tiềm lực của quốc gia, con người; sự vững vàng về bản lĩnh, trí tuệ được hun đúc, vun đắp trên nền tảng truyền thống, bản sắc dân tộc có sự tiếp thu, tiếp biến hài hòa với văn hóa, văn minh nhân loại và các thành tựu khoa học, công nghệ của thế giới trong xu thế hội nhập. 

Hội nghị là diễn đàn lớn, đưa ra những định hướng, gợi mở quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục bàn luận, phát triển trong thời gian tới. Bởi không riêng đời sống, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, mà hội nghị hướng đến vấn đề văn hóa của cả một đất nước, một xã hội. Từ đó mong đón nhận, phát huy tinh thần đóng góp, xây dựng văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp, các địa phương, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ… nhằm phát triển xã hội-con người văn hóa; nhận rõ hơn và đề cao ý nghĩa văn hóa, giá trị nhân văn trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, pháp luật, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, khoa học, thông tin truyền thông, tổ chức và quản trị xã hội…; thúc đẩy tinh thần sáng tạo không ngừng để làm giàu có thêm cho nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà, cho đời sống văn hóa của toàn xã hội. 

Nhìn lại những tháng năm qua và những tháng ngày hiện tại, chúng ta thêm nhận ra tầm quan trọng và sức mạnh tiềm tàng của văn hóa trong mạch chảy thời đại. Đó là cốt lõi quan trọng cho thấy bản chất nhân văn của xã hội cũng như mục tiêu đẹp đẽ của công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước trong tình hình mới. Đó là nguồn năng lượng dồi dào, bền bỉ và tự hào được trang bị cho đất nước và mỗi người dân, để cùng nhau vượt qua sóng gió của thời cuộc, vươn tới những thành quả mới của nền văn hóa kiến tạo, sáng tạo, đổi mới; của mọi hoạt động kinh tế-xã hội vì sự no ấm, hạnh phúc, bình yên của mỗi con người.  

Từ tính cấp thiết của thời cuộc và vai trò định hướng quan trọng của văn hóa trong thời đại mới, tin tưởng rằng thời gian tới, những vấn đề văn hóa tiếp tục được bàn thảo, các diễn đàn văn hóa tiếp tục được kiến tạo, tổ chức, duy trì. Để xã hội tiếp tục sẻ chia, bồi đắp chung quanh câu chuyện văn hóa thẩm thấu, phục vụ cho cuộc sống, cho mỗi người, cho sự phát triển bền vững, dựa trên nền tảng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

.