Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum không để bị mai một theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đang tích cực triển khai khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.