Tạp chí Lịch sử Đảng

Thứ Năm, 23-06-2022, 05:27

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

SỐ 6/2022

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LỊCH SỬ ĐẢNG

Nguyễn Danh Tiên: Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Duẩn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ

Huỳnh Thanh Mộng: Tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đặng Dũng Chí: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong Tuyên ngôn của "Hội Liên hiệp thuộc địa"

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đặng Kim Oanh: Quá trình phát triển tư duy của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021)

Đào Sơn Hải: Xây dựng nông thôn mới (2008-2021) - Chủ trương, sự chỉ đạo và một số kết quả

Đào Duy Tùng: Đảng lãnh đạo phát triển khoa học và công nghệ (1986-2021) - Một số kết quả và kinh nghiệm

Phạm Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Cẩm Lệ: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế biển (2016-2021)

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Bùi Đình Phong: Lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong di sản Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Đảng

Trương Minh Dục: Kinh nghiệm đấu tranh với thủ đoạn lợi dụng quan hệ dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Phạm Hồng Chương, Đinh Đức Duy: Một số quan điểm của đồng chí Lê Duẩn về đối ngoại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Nguyễn Thị Mai Hoa, Phạm Thị Lương Diệu: Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản (1975-1985)

NHÂN VẬT-SỰ KIỆN

Trần Thị Thanh Huyền: Vài nét về báo chí cách mạng ở Việt Nam (1930-1936)

TƯ LIỆU

Trương Thị Phương: Truyền đơn kêu gọi ủng hộ phong trào Đông Dương Đại hội ở Việt Nam năm 1936

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

Nguyễn Thị Như Quỳnh: Góp phần tìm hiểu phong trào "vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Hồ Thị Liên Hương, Trịnh Văn Bằng: Đổi mới giáo dục và đào tạo của thành phố Lạng Sơn (2013-2020)-Chủ trương, sự chỉ đạo, kết quả và kinh nghiệm

Dương Thanh Bình: Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Nghệ An (1996-2015)-Kết quả và kinh nghiệm

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Hồ Bá Tú: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo phát triển du lịch (2010-2020)

Nguyễn Thị Thắm: Phát triển nghề truyền thống ở tỉnh Lai Châu trong bối cảnh hội nhập quốc tế

THÔNG TIN

Lê Thị Minh Hạnh: Hội thảo khoa học: "Tiêu chí xác định ngày thành lập, ngày truyền thống của Đảng bộ ở Trung ương và địa phương"

TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI