Bàn góp sự đời:

Thay đổi!

Chủ Nhật, 03-05-2015, 04:29

- Phải thay đổi!

- "Ðổi mới" là thay đổi. Chủ trương "tiếp tục đổi mới" chẳng phải là tiếp tục thay đổi là gì. Việc gì mà ông cứ hét toáng lên thế rồi "đổi mới 2". Nghe qua tôi cũng biết tỏng cái bụng dạ của ông ta!

- Nhưng thay đổi từ đâu?

- Việc gì phải hỏi nữa. Chẳng phải đã có nhiều tác giả nói là thay đổi từ thực tiễn là gì. Một chân lý đã chỉ rõ: "Những vấn đề cần thay đổi bao giờ cũng từ những người hành động" vì chính họ mới biết vấn đề gì cần thay đổi.

- Nhưng tại sao lại nói đó là sáng kiến chung của những nhà lãnh đạo?

- Thế là ông chẳng đọc sách báo, tài liệu gì cả, chỉ nói theo cảm tính với những định kiến!

- Ðổi mới, muốn thay đổi bao giờ cũng bắt đầu từ thực tiễn. Nhưng với một hai nơi làm mà trước đây hay gọi là "xé rào" bao giờ cũng chưa đầy đủ và trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Do đó...

- Còn do gì?

- Lãnh đạo có điều kiện nắm được tình hình chung với các đặc điểm phong phú, cho nên với phẩm chất lắng nghe, với năng lực nghiên cứu quan sát, tổng kết thực tiễn và với tầm hiểu biết rộng, toàn diện của mình để từ kinh nghiệm tốt của một bộ phận bổ xung hình thành chủ trương, chính sách cho nên có vai trò quan trọng có ý nghĩa quyết định các chủ trương các chủ trương, chính sách đổi mới trong cuộc sống cho nên dù những sáng kiến mới mẻ từ thực tiễn thì phải biến thành chính sách thì mới trở thành phổ biến chứ!

NHÂN NGHĨA